Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád popisuje spolupráci na úrovni obchodu mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je Jaromír Veverka – Albakmen, IČ: 12802948. Povinností kupujícího, ať už se jedná o spotřebitele či podnikající fyzická nebo právnická osoba, je seznámit se s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před uzavřením kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

2. Délka záruky

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo prodejka). Zákonná záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců. Prodávající má však právo tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Výjimku z této doby může tvořit zlevněné zboží (zboží poškozené, použité, nekompletní). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, pak prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, doba však nesmí být méně než 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci. U věcí prodávaných se slevou z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, díky kterým byla sjednána nižší cena.

Je-li kupujícím spotřebitel pak se v rámci zákonné záruční lhůty reklamace řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba, je délka záruky dohodnuta a vyznačena v kupní smlouvě nebo na daňovém dokladu.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží používat z důvodu jeho záruční opravy.

Odpovědnost za vady

Kupující nemá právo uplatňovat reklamaci na vady, na které byl prodávajícím upozorněn v době uzavření smlouvy a za které dostal určitou slevu!

Záruka se nevztahuje na opotřebení věcí způsobené jejím obvyklým užíváním, vady vzniklé nevhodným způsobem ošetření, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené kupujícím až po převzetí zboží. Vadou zboží není považován obvyklý barevný rozdíl a ani rozdíl ve struktuře přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, dýha).

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

1)   Pokud kupující nenahlásí zjevné vady při převzetí zboží

2)   Poškozením zboží v případě vlastní přepravy kupujícího

3)   Užíváním zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)

4)   Nevhodným zacházením, neodbornou montáží  nebo zanedbáním náležité péče o zboží

5)   poškozením zboží způsobené jeho nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, technickými normami a dalšími bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky

6)   nekvalitní přípravou podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro řádnou realizaci montáže, na kterou byl kupující předem upozorněn

7)   uplynutím záruční doby

 

3. Záruční podmínky

Kupující, který je podnikající fyzickou či právnickou osobou je povinen, aby bezprostředně při dodání zásilky ji spolu s dopravcem překontroloval, zda-li sedí počet balíků, není poškozen obal, atd. podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, pokud  není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné popsat rozsah poškození v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: veverka@albakmen.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává ale prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Kupující bude informován, jak postupovat v případě reklamace prodávajícím bezprostředně na email. Kde bude popsán podrobný postup.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na tomto dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné výrobní číslo, jako na reklamovaném zboží (pokud zboží nese výrobní číslo). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Prodávající nezaručuje plnou kompatibilitu prodaných výrobků s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného doplňkového a instalačního materiálu, nátěrů a ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k použití.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

1. mechanickým poškozením zboží

2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je určeno přímo prodejcem nebo výrobcem

3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

5. provedením nekvalifikovaného zásahu nebo změnou parametrů

6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy

7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží u něhož je uvedena reklamace bude kontrolováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v přiloženém listě s popisem závady. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Bude-li zjištěno, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, nebo jestliže zboží poškodil kupující či třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou,  bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

Formulář pro vyplnění reklamace naleznete ZDE

FESTOOL

artisan
Moderní eshop od Webmiumeshop

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.